Bibelen/ The Holy Bible


TNICC

Trans Nations International Church of the Cross


Bibelen

Guds Ord


  • Kommer av det greske ordet; ”Biblia” som betyr bøker.


 Innhold Bibelen innholder 66 bøker som i alt har 1189 kapitler og delt opp i 31175 vers.


 Bibelen inneholder 365 løfter om JESUS gjenkomst.


 Det lengste kapitlet er Salme 119.


 Jesajas 37 og 2. Kongebok 19. er like.


 Johannes evangelium. 3.kap. vers 16 kalles ”Den Lille Bibel”. Her finner vi hele frelsesplanen Gud satte i verk for hele menneskeheten på jord.


 Det gamle testamentet består av:

-39 bøker

- 5 Mosebøker

- 12 historiske bøker

- 5 poetiske bøker

- 4 store profeter

- 13 små profeter


 Det nye testamentet består av

- 27 bøker

- 4 evangelier

- Apostlenes gjerninger

- 13 forskjellige brev fra Paulus

- Brevet til Hebreerne

- 2 brev av Peter

- 3 brev av Johannes

- Judas brev

- Johannes åpenbaring


Det er mennesker som har skrevet Bibelen, drevet og inspirert av Den Hellige Ånd. Gud våket over disse forfatterne.


2. Timoteus 3:16.-17. Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse til rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.


 Livets bok til;

- Frelse

- Oppmuntring

- Tukt

- Formaning

- Helbredelse for ånd, sjel og kropp

- Fremtid

- Håp

- Den som tror, evig liv med JESUS KRISTUS hos GUD i himmelen.

- Bruksanvisning.

• Du må lese i bruksanvisningen til produsenten for å forstå hvordan det fungerer.

• Slik er det for oss også.

• Bibelen er en bruksanvisning på hvordan GUD, som skapte oss vil at vi skal komme til tro på JESUS KRISTUS og leve med GUD.


Så du som kjemper med tvil på Guds ord, hør ordet, les ordet og be Gud om villighet til å la deg overbevise om din synd til frelse for din sjel. Be om at Den Hellige Ånd må lede deg i ordet.


 Tro.

- Hebreerne 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. 3. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige. 6. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham.


- Rom. 10:9-10 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


- Joh. 3:16 ”For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv”. Dette kalles den lille bibel, for her har du hele frelsesplanen som Gud satte i verk for menneskeheten.


 Dagliglivet

- Les det som det står og tro det som det står.

- Aldri et ord av skriften forgår.

- Ta til deg av Ordet i Bibelen.

- Drikk av de kilder som veller frem.

- Uten mat og drikke klarer du deg ikke.

- Derfor må en lese Bibelen hver dag.


 Viktig:

Be før du leser Guds ord Bibelen og be før du leser dagens avisnyheter og eller før du går ut i hverdagen og møter alt som i den er. Da er du klar til å møte de utfordringer og dagen din blir lettere. Herren vil være med deg og hos deg i dagen du legger i Hans hånd.Igjen så hilser vi deg med

GUDs Fred

og  at

JESUS ELSKER DEG!


Hilsen

1

Norsk

Norwegian/ Norvégien

Bare på grunn av Jesu blod, så kan vi stå trygg og rotfestet. Vi er på vei til himlens land. Bare i Jesu blod har vi fred. Bare i Jesu blod kan vi tre frem for Faderens trone. Med frimodighet tre frem fordi vi er skjult i Jesu blod som ble ytgytt på Golgata kors. Det er bare korsveien som fører hjem!


Dersom du ikke har del i dette, så gir vi herved denne hilsen; "Du kan også også få del i dette i dag, i denne stund ved å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser og gjenløser. Du kan unnfly helvete og vinne himmelen."


Vær så snill! Knel ned og bøy ditt hjerte og enkelt utsi disse ord som har evighets-betydning: " Jesus, jeg kommer til deg slik som jeg er. Tilgi meg mine synder og rens meg i ditt dyrebare blod. Kom inn i mitt hjerte og helbred meg og la meg bli din og du min. Min frelser og gjenløser, jeg elsker deg og jeg tar imot deg som min, mitt alt. Skinn i mitt hjerte og lær meg din vei dag for dag slik at jeg når himmelens land og kan tilbringe evigheten med deg. Takk Jesus!"


Ved å virkelig tro og si/ gjøre dette, så har du blitt født på nytt!


Guds ord sier klart og tydelig at dersom du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn, så skal du bli frelst!


Rom. 10:9-10

9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


Greeting

2

English

Engelsk/ Anglais

Because of the blood of Jesus, we stand secure and steadfast. We are on our way to heaven. Only in the blood of Jesus we have peace. Only in the blood of Jesus, we can come before the throne of our Father. Boldly come before Him because we are covered in the blood of Jesus, which was shed on the cross at Golgata. It is only the way of the cross that leads home!


If you havent taken part in this yet, then we would like to hand you this greeting.; "You can also be a part of this today, at this moment by accepting Jesus Christ as your personal Savior and redeemer. You can flee Hell and gain Heaven."


Please!

Kneel down and bow your heart and simply speak these words, which is going to have everlasting meaning: " Jesus, I come to you as I am. Forgive me my sins and clens me in your precious blood. Come in to my heart and heal me and let me be yours and you mine. My Savior and Redeemer, I love you and I accept You as mine, my everything. Shine in my heart and teach me your way day by day so that I can reach the heavenly land, and spend eternity with You. Thank You Jesus!"


By really believing and saying/ doing this, then you are born again!


The word of God crystal clear says that if you believe in your heart and confess with your mouth, then you will be saved!


Rom. 10:9-10

9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.