Forbønn/ Intercession


TNICC

Trans Nations International Church of the Cross

Bønner


Søk Herren av hele ditt hjerte. Ta tid i bønn, hver dag. Begynn og slutt dagen med bønn!

JESUS ER SVARET PÅ DINE BØNNER

Forbønner


Gjør forbønner! For de som ber om det og for de som sitter i høye posisjoner!

JESUS ER SVARET PÅ DINE  FORBØNNER

Frelsesbønn


Be og du skal få!

JESUS ER SVARET PÅ DIN FRELSESBØNN

TNICC

FORBØNNSTJENESTE!


(Alle e-poster og Bønnesedler med informasjon vil forbli konfidensielle med mindre  det blir bedt konkret om at dette skal tas med i offentlige møter, bønnemøter, etc. Dersom dette ikke blir gjort, blir det bare tatt med som generelt forbønnsbegjær i den generelle forbønnstjenesten og i bønnemøtene.)


BØNNEBEGJÆR

Dersom du søker forbønn eller hjelp, så sender du en e-post på linken nedenfor, FORBØNN, og skriver i tittellinjen hva det gjelder, en av følgende; "Helbredelse", "Utfrielse" eller "Annet". For frelse kan du også ta kontakt gjennom denne linken, men vi ønsker å samtale med deg direkte. Vi vil derfor be om at du enten tar kontakt per telefon eller informerer oss i e-posten om hvordan vi kan komme i kontakt med deg . Deretter vil vi ta kontakt med deg ved første anledning! Dersom du ønsker at vi skal ta kontakt med deg for håndspålegging og/ eller bønn, må du beskrive dette i e-posten.


FORBØNNBØNNESVAR

Vi tar dine bønnebegjær med på bønnemøter samt i forbønnstjenesten. Dette blir gjort enten generelt eller konkret slik som beskrevet ovenfor!

Når du har fått bønnesvar, vil vi sette stor pris på om du sender en e-post på linken nedenfor, BØNNESVAR, og skriver i tittellinjen "Bønnesvar" for deretter å beskrive hva bønnesvaret er! Ditt bønnebegjær vil da også bli fjernet fra bønnelisten.


BØNNESVARDet er på grunn av våre synder han led på korset smerten og straffen som vi skulle ha!


Jesus Kristus!

Det er fullbrakt!


På det midterste korset hang min Herre og Frelser og led den pinefulle død!


Jesus Kristus vant seieren over døden og dødsriket, over maktene og myndighetene!


Det er fullbrakt!

Hilsen

1

Norsk

Norwegian/ Norvégien

Bare på grunn av Jesu blod, så kan vi stå trygg og rotfestet. Vi er på vei til himlens land. Bare i Jesu blod har vi fred. Bare i Jesu blod kan vi tre frem for Faderens trone. Med frimodighet tre frem fordi vi er skjult i Jesu blod som ble ytgytt på Golgata kors. Det er bare korsveien som fører hjem!


Dersom du ikke har del i dette, så gir vi herved denne hilsen; "Du kan også også få del i dette i dag, i denne stund ved å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser og gjenløser. Du kan unnfly helvete og vinne himmelen."


Vær så snill! Knel ned og bøy ditt hjerte og enkelt utsi disse ord som har evighets-betydning: " Jesus, jeg kommer til deg slik som jeg er. Tilgi meg mine synder og rens meg i ditt dyrebare blod. Kom inn i mitt hjerte og helbred meg og la meg bli din og du min. Min frelser og gjenløser, jeg elsker deg og jeg tar imot deg som min, mitt alt. Skinn i mitt hjerte og lær meg din vei dag for dag slik at jeg når himmelens land og kan tilbringe evigheten med deg. Takk Jesus!"


Ved å virkelig tro og si/ gjøre dette, så har du blitt født på nytt!


Guds ord sier klart og tydelig at dersom du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn, så skal du bli frelst!


Rom. 10:9-10

9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


Greeting

2

English

Engelsk/ Anglais

Because of the blood of Jesus, we stand secure and steadfast. We are on our way to heaven. Only in the blood of Jesus we have peace. Only in the blood of Jesus, we can come before the throne of our Father. Boldly come before Him because we are covered in the blood of Jesus, which was shed on the cross at Golgata. It is only the way of the cross that leads home!


If you havent taken part in this yet, then we would like to hand you this greeting.; "You can also be a part of this today, at this moment by accepting Jesus Christ as your personal Savior and redeemer. You can flee Hell and gain Heaven."


Please!

Kneel down and bow your heart and simply speak these words, which is going to have everlasting meaning: " Jesus, I come to you as I am. Forgive me my sins and clens me in your precious blood. Come in to my heart and heal me and let me be yours and you mine. My Savior and Redeemer, I love you and I accept You as mine, my everything. Shine in my heart and teach me your way day by day so that I can reach the heavenly land, and spend eternity with You. Thank You Jesus!"


By really believing and saying/ doing this, then you are born again!


The word of God crystal clear says that if you believe in your heart and confess with your mouth, then you will be saved!


Rom. 10:9-10

9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.