Om/ About


TNICC

Trans Nations International Church of the Cross

Hvem og Hva er TNICC?

Først av alt, hva er TNICC? TNICC er en forkortelse for Trans Nations International Church of the Cross og er en pinsemenighet etablert i Minnesund. Menigheten er ikke tilsluttet den norske pinseorganisasjonen, men er en frittstående pinsemenighet.


Menigheten ble dannet etter et kall fra Gud om å reise seg for Gud. Å forkynne klart og tydelig evangeliet uten å legge noe i mellom. Å være en røst i tiden med mye forvirring. Å komme tilbake til korset. Menigheten står på ordets og blodets grunn!


  Etableringen kom etter lengre tid innfor Faderens trone i bønn og søken. Kallet ble bekreftet og menigheten etablert i desember 2013. Det viktigste er sjelers frelse samt å være en tydelig røst mot falske profeter og vridning av Guds ord som Herren ikke har behag i. Videre så vil menigheten være et tilfuktssted for de som ikke lengre finner sitt åndelige hjem, som ikke lengre kjenner seg igjen i stedet en er på. Om dette er en menighet eller gruppe varierer, men en merker i ånden tilspissingen og forvirringen.    Det viktigste tegnet som er avslørende i den åndelige verden, er at man forlater et møte i sorg. Dersom man går fra et møte nedtynget i sorg, som en gjenfødt sjel, så er det noe galt. Og skjer dette igjen og igjen, så er det på tide å stille seg selv spørsmålet om en skal fortsette eller ei. Dette er ikke noe som TNICC vil fortelle den enkelte hva en skal gjøre. Derimot så vil TNICC fortelle deg at det første og riktige stedet å gå til, er innfor Faderens trone i bønn. Treng deg inn ved korsets fot og søk Hans vilje og det vil gå deg godt!Møtested for Nasjonene!

Et av de store elementene som ligger i kallet, er å betjene de som har kommet til landet og har et annet språk som morsmål. Derfor har Herren spesifikt lagt på hjertet at det skal være egne møter på Norsk og Engelsk. Dette vil møte dere som har kommet til landet vårt, eller bare er på kortere eller lengre besøk. Du kan komme på møte og lovprise Herren på ditt språk.


Videre så er de yngre lagt på hjertet. For Herren har sagt at vi skal være åndelige fedre og mødre. Det er så mange i dag som går uten en rettesnor. Dette vil TNICC jobbe sterkt med gjennom både barne og ungdoms arbeid samt arbeid for unge eldre. Ekteskapet skal være i fokus hvor en vil ha egne samvær for de som skal gifte seg og de som er gift og har vært gift en tid.


TNICC legger stor vekt på Bibelen som Guds ufeilbare ord og virksom med hele sin fylde. Den Hellige Ånd skal ha fritt rom for å herliggjøre vår Herre og Frelser JESUS KRISTUS!


Her er noen stikkord som kommer igjen senere:


a) Evangelisering:

Jesus har sendt oss ut for å forkynne for alle mennesker, og for å utfri og helbrede i hans navn. Derfor tror vi at hele menigheten skal være et evangeliseringsredskap, der den enkelte er et vitne i sin hverdag. Selv om TNICC er en lokal menighet, ønsker vi å være med i den vekkelsen som går frem over hele verden. Menigheten vil med ulike ressurser bidra til at evangeliet spres til alle mennesker.


b) Undervisning:

Forkynnelse og undervisning av Guds Ord; med de tegn og under som følger med og

stadfester ordet (Mark16:20). Vi tror på en vekkelse der "Herrens ord har framgang

og får stor makt" (Apg19:20).


c) Fellesskap:

Menigheten møtes regelmessig, både i store møter og i mindre fellesskapsgrupper i hjemmene. Menigheten skal være et miljø der Jesus opphøyes, og der den enkelte kristne kan oppleve nærkontakt og åpenhet. Menighetens visjon er å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og helhjertet etterfulgt i et tjenende og utrustende fellesskap. Vi ønsker også å arbeide for å nå ut til de flerkulturelle og stå for kristen enhet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.


d) Lovsang:

Lovsang og tilbedelse av Jesus Kristus er en nøkkel til å oppleve Guds nærvær og herlighet. Derfor bruker menigheten mye tid til å prise Herrens navn.


e) Bønn:

Bønn og forbønner er den viktigste del av et levende menighetsliv. Menigheten legger stor vekt på å samles regelmessig til bønn, og tar god tid til forbønnstjeneste i møtene.


 

Adresse

og

Kontaktinformasjon


Trans Nations International Church of the Cross

(TNICC)

Dorrvegen 51

2092 Minnesund

Norge


Organisasjonsnummer

NO 912 862 291


www.tnicc.no

post@tnicc.no 


Tlf: 45 28 99 25


Vår bankforbindelse er


Bankkonto nummer

9235 38 58329
512361Våre samarbeidspartnere og tilsluttede partnere!


Samarbeidspartnere


Coming back to the  cross of Jesus Christ


Tilsluttede Partnere


Noun for Kristus


Hilsen

1

Norsk

Norwegian/ Norvégien

Bare på grunn av Jesu blod, så kan vi stå trygg og rotfestet. Vi er på vei til himlens land. Bare i Jesu blod har vi fred. Bare i Jesu blod kan vi tre frem for Faderens trone. Med frimodighet tre frem fordi vi er skjult i Jesu blod som ble ytgytt på Golgata kors. Det er bare korsveien som fører hjem!


Dersom du ikke har del i dette, så gir vi herved denne hilsen; "Du kan også også få del i dette i dag, i denne stund ved å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser og gjenløser. Du kan unnfly helvete og vinne himmelen."


Vær så snill! Knel ned og bøy ditt hjerte og enkelt utsi disse ord som har evighets-betydning: " Jesus, jeg kommer til deg slik som jeg er. Tilgi meg mine synder og rens meg i ditt dyrebare blod. Kom inn i mitt hjerte og helbred meg og la meg bli din og du min. Min frelser og gjenløser, jeg elsker deg og jeg tar imot deg som min, mitt alt. Skinn i mitt hjerte og lær meg din vei dag for dag slik at jeg når himmelens land og kan tilbringe evigheten med deg. Takk Jesus!"


Ved å virkelig tro og si/ gjøre dette, så har du blitt født på nytt!


Guds ord sier klart og tydelig at dersom du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn, så skal du bli frelst!


Rom. 10:9-10

9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


Greeting

2

English

Engelsk/ Anglais

Because of the blood of Jesus, we stand secure and steadfast. We are on our way to heaven. Only in the blood of Jesus we have peace. Only in the blood of Jesus, we can come before the throne of our Father. Boldly come before Him because we are covered in the blood of Jesus, which was shed on the cross at Golgata. It is only the way of the cross that leads home!


If you havent taken part in this yet, then we would like to hand you this greeting.; "You can also be a part of this today, at this moment by accepting Jesus Christ as your personal Savior and redeemer. You can flee Hell and gain Heaven."


Please!

Kneel down and bow your heart and simply speak these words, which is going to have everlasting meaning: " Jesus, I come to you as I am. Forgive me my sins and clens me in your precious blood. Come in to my heart and heal me and let me be yours and you mine. My Savior and Redeemer, I love you and I accept You as mine, my everything. Shine in my heart and teach me your way day by day so that I can reach the heavenly land, and spend eternity with You. Thank You Jesus!"


By really believing and saying/ doing this, then you are born again!


The word of God crystal clear says that if you believe in your heart and confess with your mouth, then you will be saved!


Rom. 10:9-10

9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.