TNICC & Israel


TNICC

Trans Nations International Church of the Cross


Israel er GUDs utvalgte folk og land og TNICC har proklamert at vi følger GUDs ord!


GUDs ord er helt klar på dette området.


1. Mos 12:3 “Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes”.


Ja, dette ble skrevet om hva GUD talte til Abraham, men det gjelder like fullt oss overfor GUDs utvalgte folk. Ingen rører ved GUDs folk uten at Herren reagerer.


Sakarja 2:12  "For så sier Herren, hærskarenes Gud: For sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene som plyndret dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyesten."


Videre mener vi at den som er frelst og født på ny, av Herren blir lagt i hjertet en kjærlighet for Israel og GUDs utvalgte folk! Vi omhandler ikke her religiøsitet eller religiøse, men den som virkelig er frelst og født på ny!


GUD utvalgte seg det minste av det minste, et sta og gjenstridig folk som vi ser igjen og igjen i GUDs ord.


Rundt omkring landet finnes Ismaels etterkommere og følgere i hopetall. Men paktens velsignelse og løfte gikk gjennom Abraham til Isak som var bror til Ismael.I likhet med alle andre nasjoner og folk, så er det ikke alt som skjer i Israel som er rett. Men det betyr allikevel ikke at det ikke er GUDs folk og nasjon.


Det er et hellig folk!

Et utvalgt folk!


TNICC står fast sammen med Israel og velsigner det og ber for landet, statsministeren, regjeringen og folket!Hilsen

1

Norsk

Norwegian/ Norvégien

Bare på grunn av Jesu blod, så kan vi stå trygg og rotfestet. Vi er på vei til himlens land. Bare i Jesu blod har vi fred. Bare i Jesu blod kan vi tre frem for Faderens trone. Med frimodighet tre frem fordi vi er skjult i Jesu blod som ble ytgytt på Golgata kors. Det er bare korsveien som fører hjem!


Dersom du ikke har del i dette, så gir vi herved denne hilsen; "Du kan også også få del i dette i dag, i denne stund ved å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser og gjenløser. Du kan unnfly helvete og vinne himmelen."


Vær så snill! Knel ned og bøy ditt hjerte og enkelt utsi disse ord som har evighets-betydning: " Jesus, jeg kommer til deg slik som jeg er. Tilgi meg mine synder og rens meg i ditt dyrebare blod. Kom inn i mitt hjerte og helbred meg og la meg bli din og du min. Min frelser og gjenløser, jeg elsker deg og jeg tar imot deg som min, mitt alt. Skinn i mitt hjerte og lær meg din vei dag for dag slik at jeg når himmelens land og kan tilbringe evigheten med deg. Takk Jesus!"


Ved å virkelig tro og si/ gjøre dette, så har du blitt født på nytt!


Guds ord sier klart og tydelig at dersom du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn, så skal du bli frelst!


Rom. 10:9-10

9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


Greeting

2

English

Engelsk/ Anglais

Because of the blood of Jesus, we stand secure and steadfast. We are on our way to heaven. Only in the blood of Jesus we have peace. Only in the blood of Jesus, we can come before the throne of our Father. Boldly come before Him because we are covered in the blood of Jesus, which was shed on the cross at Golgata. It is only the way of the cross that leads home!


If you havent taken part in this yet, then we would like to hand you this greeting.; "You can also be a part of this today, at this moment by accepting Jesus Christ as your personal Savior and redeemer. You can flee Hell and gain Heaven."


Please!

Kneel down and bow your heart and simply speak these words, which is going to have everlasting meaning: " Jesus, I come to you as I am. Forgive me my sins and clens me in your precious blood. Come in to my heart and heal me and let me be yours and you mine. My Savior and Redeemer, I love you and I accept You as mine, my everything. Shine in my heart and teach me your way day by day so that I can reach the heavenly land, and spend eternity with You. Thank You Jesus!"


By really believing and saying/ doing this, then you are born again!


The word of God crystal clear says that if you believe in your heart and confess with your mouth, then you will be saved!


Rom. 10:9-10

9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.


TNICC

velsigner

ISRAEL